Verstuur deze pagina Afdrukken

GDPR clausule

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA, hierna 'het Fonds' genoemd, is een openbare vastgoedbeheerder bevoegd inzake huisvesting die bijdraagt tot de verwezenlijking van artikel 23 van de Grondwet en artikel 3 van de ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode. Zijn opdrachten van openbaar nut worden omschreven in artikel 112 van deze code. In die context verzamelt en verwerkt het Fonds persoonsgegevens in overeenstemming met en binnen de beperkingen van de geldende wetgeving ter zake, met name de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en het wetboek van economisch recht.

De verwerking van persoonsgegevens die het Fonds beperkend inzamelt, zijn in het bijzonder bestemd voor restrictief opgesomde doeleinden: (i) de uitvoering door het Fonds van zijn voormelde opdrachten van openbaar nut (onderzoek en, in voorkomend geval, toekenning van steun aan woonprojecten volgens de voorwaarden die zijn bepaald door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; wetenschappelijke, historische en statistische analyses; de opsporing van fraude; de verbetering en promotie van de verschillende formules voor de ondersteuning van woonprojecten die het Fonds aanbiedt, experimenten en denkoefeningen op deze vlakken bevorderen en aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe beleidsinitiatieven voorstellen met betrekking tot de steun voor woonprojecten), (ii) het respecteren van de wettelijke verplichtingen die aan het Fonds worden opgelegd bij de uitvoering van zijn opdrachten; (iii) het precontractuele en contractuele beheer. Bijgevolg beperkt het Fonds de verwerking tot de handelingen die voortvloeien uit de voormelde doeleinden en bewaart het de persoonsgegevens niet langer dan de termijn die voor elk daarvan is voorzien in de geldende wetgeving.

De voormelde verwerking is noodzakelijk en het Fonds kan de beoogde steun voor woonprojecten niet toekennen als de betrokkene zich ertegen verzet.

Het Fonds doet niet aan enige vorm van profilering. Het Fonds verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Het Fonds verkoopt geen persoonsgegevens en communiceert sommige daarvan enkel aan derden in het kader van verplichtingen die het heeft in het kader van zijn opdrachten.

Alle betrokkenen beschikken over de volgende rechten m.b.t. de persoonsgegevens die het fonds over hen verwerkt: het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op overdraagbaarheid, het recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar tegen een of meer verwerkingen, die ze gratis kunnen uitoefenen door het Fonds aangetekend een schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen, vergezeld van een dubbelzijdige fotokopie van de identiteitskaart.

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het Fonds is verkrijgbaar bij het Fonds, in het bijzonder door kennis te nemen van zijn privacycharter via de website http://www.woningfonds.be of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Fonds via de post of door te e-mailen naar dpo@wffl.be. Voor algemene informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de geldende reglementeringen ter zake kan iedereen zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

Alle betrokkenen kunnen een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door het Fonds. Deze klacht moet middels een ondertekende en aangetekende brief aan het Fonds worden gericht, vergezeld van een dubbelzijdige fotokopie van de identiteitskaart van de betrokkene. De klacht kan ook worden gericht aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien de betrokkene aan het fonds gegevens van derden overmaakt, bevestigt deze daarvoor over alle nodige toestemming te beschikken.