Krediet bij het Woningfonds

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Waarborgen

De lening kan maar worden toegekend wanneer het Fonds ervan uitgaat dat de ontlener in staat zal zijn om zijn verplichtingen na te komen. Deze inschatting maakt het op basis van de gegevens waarover het beschikt.

Specifieke voorwaarden

Om te voorkomen dat de woning het voorwerp zou worden van speculatie of dat haar bestemming omzeild wordt, verbindt de ontlener er zich toe de beperkende clausules na te leven in verband met de bestemming, aanpassing of afstand van de woning. Deze clausules worden bepaald door het Fonds in samenspraak met de Minister (?).    

Deze voorwaarden slaan op de verplichting voor de ontlener (?) om het akkoord van het Fonds te vragen wanneer hij belangrijke wijzigingen wilt aanbrengen aan de woning  (?), ze wilt verhuren of verkopen, of een deel ervan wilt gebruiken voor beroeps- of handelsdoeleinden. Als de ontlener zijn woning wilt verkopen, beschikt het Fonds ook over een recht van voorkoop.

Wanneer de woning wordt verkocht, moet het saldo van de lening meteen volledig worden terugbetaald.
Als de lening vervroegd wordt terugbetaald, moet de ontlener een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze bedraagt drie maanden intrest berekend op het vervroegd terugbetaalde kapitaal. 

Voorbeeld

De jaarlijkse rentevoet op uw lening bedraagt 3,00%, of 0,2466% per maand. U betaalt €50.000,00 vervroegd terug. U moet een vergoeding betalen van:

€50.000,00 x 0,2466% per maand x 3 maanden = €369,90.

 

De begunstigden van de hypotheeklening verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar jegens het Fonds in de authentieke akte van hypotheeklening. Zij moeten de woning met een hypotheek bezwaren ten gunste van het Fonds. 

Als bijkomende waarborg voor het nakomen van zijn verbintenissen en voor het geval hij de betalingen opgelegd door de kredietovereenkomst niet binnen de vastgelegde termijnen uitvoert, moet de ontlener elk bedrag dat hij ontvangt of zou kunnen ontvangen ten welken titel ook aan het Fonds afstaan. Het gaat dan onder andere om de opbrengsten uit roerende of onroerende verrichtingen, lonen, bezoldigingen, emolumenten of vergoedingen, ... Deze opsomming is niet limitatief van aard. In zo’n geval vindt de overdracht plaats overeenkomstig de bepalingen van de artikels 1409 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Wanneer de overdracht echter betrekking heeft op de in artikel 1410, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde bedragen, dan is zij onderworpen aan de bepalingen van de artikels 27 tot 35 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Tijdelijke verzekering bij overlijden.

Zodra de lening is afgesloten, kan het Fonds van de ontlener eisen dat hij een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal afsluit bij een verzekeraar die wordt erkend door The Financial Services and Markets Authority. 

Het Fonds raadt u ten sterkste aan om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten teneinde de lening van het Fonds te waarborgen.

Een dergelijke verzekering wordt afgesloten met het oog op de - gedeeltelijke of volledige - terugbetaling van het resterend saldo van de lening indien u voor het einde van de lening zou overlijden. Uw erfgenamen of rechthebbenden zouden dus uw schuld, of een deel ervan, niet moeten vereffen.

Wij raden u dus aan om alle nodige inlichtingen te bekomen bij professionelen in de verzekeringssector en om de offertes van de verschillende financiële instellingen te vergelijken vooraleer u afziet van een dergelijke verzekering, of in het tegendeel u er één afsluit en de voorwaarden ervan bepaalt.

Indien u één wenst af te sluiten, kan u het Fonds aanduiden als “aanvaardende begunstigde” zodat de verzekeraar het bedrag van de vergoeding onmiddellijk aan het Fonds zou storten. In voorkomend geval dient u ons het verzekeringscontract ten gepaste tijde te bezorgen.

Brandverzekering.

De woning moet worden verzekerd tegen alle risico’s, zoals brand, waterschade, blikseminslag en ontploffing voor de nieuwwaarde van de woning. Dit zolang de lening niet volledig is terugbetaald.  

De verzekering moet worden afgesloten bij een verzekeraar die is erkend door The Financial Services and Markets Authority. De vergoeding waarop de ontlener recht heeft, moet als waarborg worden overgedragen aan het Fonds. Dit bedrag wordt vrijgemaakt naarmate de renovatiewerken vorderen.

 

het lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat bevoegd is voor huisvesting

 de aanvrager die een lening heeft afgesloten bij het Fonds

het (deel van een) gebouw, gelegen binnen het Gewest, dat in hoofdzaak bestemd is om een gezin te huisvesten en waarvoor de hypotheeklening wordt aangegaan