Krediet bij het Woningfonds

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Kosten

Deskundig verslag en dossierkosten

De expertisekosten die het Fonds zou maken in naam en voor rekening van de aanvrager(?) bedragen €266,20. De dossierkosten bedragen €60,00. Wanneer de leningsaanvraag wordt ingediend, zal de aanvrager deze kosten moeten voorschieten. Wanneer echter geen deskundig verslag moet worden opgesteld, zal het voorschot voor de expertisekosten meteen worden teruggestort aan de aanvrager. Wanneer de leningsaanvraag niet leidt tot een leningsaanbod, zal ook het voorschot voor de dossierkosten worden terugbetaald. 

De aanvrager mandateert het Fonds om in zijn naam en voor zijn rekening een deskundig verslag van de woning te bestellen bij en te betalen aan een door het Fonds erkende expert. De expert bezorgt zijn verslag aan de aanvrager en een kopie aan het Fonds.

De expertise heeft uitsluitend tot doel :

 1. het Fonds in staat te stellen de verkoopwaarde van de woning (?) te bepalen;
 2. het Fonds toe te laten de hypothecaire waarborg van het goed te bepalen;
 3. het Fonds een beeld te geven van de staat en de belangrijkste kenmerken van de woning, net zoals een schatting van de werken die er zouden moeten worden uitgevoerd en van het bijhorende kostenplaatje;
 4. een beknopt plan van de woning op te maken;
 5. de eventuele werken te bepalen die kunnen worden uitgevoerd om de energieprestatie van de woning te verbeteren (?).

Het deskundig verslag heeft geen ander doel dan wat staat vermeld onder de punten a) tot e). De aanvrager moet zich tot een architect of bouwdeskundige naar keuze wenden om een grondige studie te maken van het pand (diverse opmetingen, specifieke onderzoeken, studieopdracht, enz...).

Omwille van het beperkte karakter van het mandaat kan het Fonds dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het deskundig verslag, zelfs niet als naderhand zichtbare of verborgen fouten of gebreken worden vastgesteld die er niet in werden vermeld.

De aanvrager moet het Fonds de kosten terugbetalen die dit laatste zou hebben gemaakt om zijn mandaat te kunnen uitvoeren. Daarom zal de aanvrager de expertisekosten voorschieten aan het Fonds.

Een overzicht van de expertise- en dossierkosten is terug te vinden in tabel 6 van de tariefen.

De hiervoor vermelde bedragen die u zou moeten voorschieten, zullen in geen geval hoger liggen dan de sommen vermeld in deze tabel.

 • ofwel de natuurlijke persoon die een hypotheeklening wilt afsluiten bij het Fonds
 • ofwel de natuurlijke personen die samen een hypotheeklening willen afsluiten bij het Fonds om de woning daarna te delen

de waarde die door het Fonds wordt bepaald op basis van het deskundig verslag

alle werken waardoor het geschatte of werkelijke energieverbruik vermindert om zo tegemoet te komen aan de verschillende noden die horen bij een normaal gebruik van een woning.
Het kan gaan om werken aan, onder andere, warm water, verwarming, afkoeling, ventilatie en verlichting.
Hiervoor kunnen verschillende technieken worden gebruikt, zoals: isolatie, technieken om het rendement te verbeteren of een autonome energieproductie.

 

Afwezigheid van het herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VII.138 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de ontlener niet over een herroepingsrecht.

Deze laatste heeft echter recht op een bedenktijd van maximaal 30 dagen, die overeenkomt met de maximale duur van de geldigheid van het door het Fonds voorgestelde kredietaanbod.

Gevolgen van het niet uitvoeren van de kredietovereenkomst

Wanneer de ontlener zijn verplichtingen uit de kredietovereenkomst niet nakomt, kan dit de volgende gevolgen hebben :

 • de ingebrekestelling van de ontlener;
 • het opleggen van nalatigheidsintresten, boetes en/of aanmaningskosten;
 • de registratie van de kredietovereenkomst in het negatieve luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren;
 • het recht van het Fonds om de volledige terugbetaling van het saldo te eisen vóór de krediettermijn, of om de kredietovereenkomst te beëindigen;
 • het recht om de overdracht van vorderingen uit te voeren (zie artikel 26);
 • het recht om beslag te leggen op de roerende en onroerende goederen van de ontlener en, indien nodig, de gedwongen verkoop daarvan aan te vragen na een poging tot verzoening met de ontlener voor de beslagrechter.

In de kredietovereenkomst worden de omstandigheden vermeld waarin deze sancties kunnen worden toegepast, alsook de modaliteiten ervan.

De ontlener die reden heeft om aan te nemen dat de wetgeving die van toepassing is op zijn krediet(aanvraag) niet correct werd toegepast, kan een klacht indienen bij het Fonds op het volgende adres:

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cvba

Dienst consumentenklachten

Zomerstraat 73

1050 Brussel

+32 2 504 32 11

E-mail:  dac_plaintes_klachten@fondsdulogement.be

 

Vermeld zeker volgende gegevens zodat het Fonds uw klacht in de beste omstandigheden kan behandelen:

 • de volledige identiteit van de consument (naam, voornaam, geboortedatum en adres);
 • het dossiernummer van de kredietaanvraag of van het krediet;
 • de redenen van de klacht.

Indien het Fonds niet binnen een redelijke termijn antwoordt, kan de consument zijn klacht indienen bij de vzw OMBUDSFIN. Deze onafhankelijke vereniging is belast met de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in financiële aangelegenheden en streeft ernaar geschillen tussen kredietgever en consument op te lossen door advies te geven of tussen te komen als bemiddelaar (behalve bij schuldbemiddeling). Richt uw klacht in dat geval aan :

OMBUDSFIN vzw

North Gate II

Koning Albert II-laan 8 bus 2

1000 Brussel

Fax: +32 2 545 77 79

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

Website: www.ombudsfin.be