Krediet bij het Woningfonds

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Bedrag van het krediet

Geleende som en maximumbedrag van de lening.

 

Het Fonds bepaalt het bedrag van de lening op basis van de financiële mogelijkheden van de aanvrager (?).

Naast de aankoop- of bouwkosten kan de lening van het Fonds ook de kosten dekken voor, bijvoorbeeld, de renovatiewerken of zelfs de aktekosten. Het geleende bedrag mag echter nooit hoger liggen dan de verkoopwaarde van de woning (?), in voorkomend geval na de uitvoering van werken.

In bepaalde gevallen en wanneer het Fonds dit verantwoord acht, kan een lening worden toegekend die tot 120 % van de verkoopwaarde bedraagt. 

Voorbeeld

U koopt een woning aan de prijs van 180.000 EUR waarbij nog eens 15.000 EUR renovatiekosten nodig zijn. Na de werken wordt de verkoopwaarde op 190.000 EUR geschat. De financiële balans van deze verrichting is als volgt :
Aankoopprijs : € 180.000,00
Kosten van de werken : € 20.000,00
Kosten van de aankoopakte : € 26.300,00
Kosten van de aankoopakte : € 4.500,00
Totaal : € 230.800,00

In principe mag het bedrag van het krediet niet meer dan 190.000 EUR zijn. Uw persoonlijke bijdrage zou dus 40.800 EUR moeten bedragen.

Het Fonds kan in overeenstemming met de Regeringscommissarissen evenwel afwijken van deze regel wanneer het dit op grond van gunstige vermoedens verantwoord acht en aanvaarden dat het bedrag van het krediet ten hoogte 20 % groter is dan de verkoopwaarde van het goed, in voorkomend geval na de uitvoering van werken.

De aanvrager (?) moet zoveel mogelijk eigen middelen (?) inbrengen in de vastgoedverrichting waarvoor een lening wordt aangevraagd.

Onverminderd de bepalingen van artikel 13 is het bedrag van het hypothecair krediet, verkregen krachtens de bepalingen van § 2 van dit artikel, beperkt tot 265.500 EUR voor een gezin bestaande uit één of twee personen. Wanneer het gezin van de aanvrager uit meer dan twee personen bestaat, wordt dit bedrag verhoogd met 26.550 EUR per extra persoon, met een maximum van 5 verhogingen.

Bovengenoemde bedragen worden jaarlijks op 1 januari, voor de eerste maal op 1 januari 2012, aangepast aan de evolutie van de gemiddelde kostprijs per bruto bewoonbare m2 en naar boven afgerond tot op een euro.

De gemiddelde referentiekostprijs per bruto bewoonbare m² is die van 31 oktober 2010.

De bedragen, aangepast overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf, zijn opgenomen in tabel 3 van de bijgevoegde tarieven.  

Heropname van krediet.

In de loop van de terugbetaling van de lening, en voor zover dit contractueel is voorzien, kan de ontlener (?) een heropname van krediet vragen die voornamelijk is bestemd voor de uitvoering van werken in zijn woning (?). Een heropname van krediet kan slechts één keer worden toegekend, tenzij de woning een zwaar gebrek vertoont.

Een heropname van krediet moet minstens € 3.600,00 bedragen.

Dit bedrag is opgenomen in tabel 4 van de tarieven .

Elke aanvraag voor de heropname van krediet wordt beschouwd als een nieuwe leningsaanvraag in de zin van het besluit. De heropname mag niet groter zijn dan het reeds terugbetaalde kapitaal of dan het verschil tussen de verkoopwaarde van de woning na uitvoering van werken en het uitstaande saldo van de lening.

Het Fonds beslist of het een heropname toekent op basis van de aard van de werken, de solvabiliteit van de ontlener, de terugbetalingslast en het budget dat het voor dergelijke verrichtingen heeft voorzien op het totale investeringsvermogen.

Hypothecaire inschrijving.

Er moet voor de woning een hypothecaire inschrijving gebeuren in eerste, tweede of derde rang. Indien de inschrijving in eerste hypotheekrang echter is genomen ten gunste van een derde, dan moet het krediet voornamelijk bestemd zijn voor de financiering van kosten, erelonen en belastingen verbonden aan de verrichting worden gewaarborgd aan de hand van een inschrijving in tweede hypotheekrang. Tevens onthoudt de ontlener zich ervan de voormelde derde te verzoeken om een heropname van het krediet.

Als het Fonds dit gerechtvaardigd acht, kan er in de kredietakte worden opgenomen dat, in afwijking van § 1, het Fonds over het recht beschikt om ten zijnen gunste een hypothecaire inschrijving op de woning in eerste, tweede of derde hypotheekrang te eisen.  

ofwel de natuurlijke persoon die een hypotheeklening wilt afsluiten bij het Fonds
ofwel de natuurlijke personen die samen een hypotheeklening willen afsluiten bij het Fonds om de woning daarna te delen

de waarde die door het Fonds wordt bepaald op basis van het deskundig verslag

elke persoonlijke inbreng waarvoor de aanvrager geen schulden is aangegaan. Dit kan spaargeld zijn, giften, de waarde van materialen die hij bezit, de waarde van materialen die hij ter beschikking stelt, onroerende zakelijke rechten of de opbrengst uit de vervreemding hiervan

de aanvrager die een lening heeft afgesloten bij het Fonds

het (deel van een) gebouw, gelegen binnen het Gewest, dat in hoofdzaak bestemd is om een gezin te huisvesten en waarvoor de hypotheeklening wordt aangegaan

kostprijs van alle woningen aangekocht met een lening van het Fonds. Deze kostprijs bestaat uit de aankoopprijs van de woningen en de kostprijs van de bouw- of renovatiewerken, behalve de taksen en belastingen, gedeeld door het totale aantal bruto bewoonbare vierkante meters van de voornoemde woningen.

 

Deze kostprijs wordt in overweging genomen voor een periode die ingaat op 1 november van een gegeven jaar en eindigt op 31 oktober van het daaropvolgende jaar.

 

Woningen die door een overheid worden gesubsidieerd, worden echter niet in overweging genomen bij de bepaling van de kostprijs per bruto bewoonbare m²;