Huurwaarborglening

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Een krediet ... aan welke voorwaarden ?

  1. De leningsaanvragers dienen deze personen te zijn die de huurovereenkomst zullen ondertekenen. Ze moeten minstens 18 jaar oud zijn bij de indiening van hun aanvraag.

De lening wordt slechts toegekend indien de huurwaarborg, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op een geblokkeerde rekening wordt gestort, op uw naam geopend bij een bankinstelling, met een dubbele handtekening van de huurder en de verhuurder. Het geleende bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt (via storting) aan de financiële instelling waar de 'rekening huurwaarborg' geopend wordt.

  1. Het totale belastbaar inkomen van alle personen die deel uitmaken van het gezin mag de baremas betreffende de inkomsten niet overschrijden.  Deze bedragen worden jaarlijks aangepast en kunnen hier geconsulteerd worden. Het “belastbaar inkomen” van iedere volwassen persoon die de woning bewoond zal worden opgeteld om het gezinsinkomen te bepalen.
  1. Het Fonds zal de lening toekennen indien het van oordeel is dat u bij machte zal zijn, rekening houdend met uw inkomen, om uw huur, verhoogd met de mensualiteit, te betalen.

In bepaalde gevallen, zal de lening worden toegekend onder specifieke voorwaarden: beperking van het leningsbedrag, tussenkomst van een borg, verbintenis om opgevolgd te worden door een centrum voor schuldbemiddeling, ...

De lening zal niet worden toegekend indien er onvoldoende waarborgen zijn wat betreft uw kredietwaardigheid.

  1. Vooraleer u een kredietaanbod voor te stellen, dient het Fonds, zoals de wet het voorziet, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België te raadplegen, om na te gaan of u er geregistreerd bent als schuldenaar.
  1. Indien u momenteel geholpen wordt door een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (leefloon of hiermee gelijkgesteld, maatschappelijke hulp, ...) of indien uw inkomen bijzonder laag is of indien u overmatige schulden heeft, gelieve u dan te richten tot het O.C.M.W. dat eveneens een tussenkomst in de huurwaarborg kan geven.
  1. U mag bovendien geen eigenaar zijn van een onroerend goed.