Huurwaarborglening

 
 Verstuur deze pagina Afdrukken

Hoe een aanvraag indienen ?

Om uw leningsaanvraag in te dienen, moet u:

-  Een woning gevonden hebben, die u wenst te huren.

-  Volgende documenten verzameld hebben :

  1. uw identiteitskaart;
  2. een 'gezinssamenstelling' (afgeleverd door het gemeentebestuur);
  3. een afschrift van uw aanslagbiljet (belastingsjaar 2020 - inkomsten 2019) voor alle meerderjarige personen die deel uitmaken van uw gezin (eveneens van uw kinderen die ouder zijn dan 18 jaar en die geen recht meer hebben op kinderbijslag) of indien u die (nog) niet ontvangen heeft, de documenten die het mogelijk gemaakt hebben uw belastingaangifte in te vullen;
  4. uw laatste 'loonfiche' (alsook dat van alle werkende gezinsleden) of een attest van de instelling die u en uw gezinsleden een sociale toelage verstrekt (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering, Syndicaat, Mutualiteit, Fonds voor Beroepsziekten, Fonds voor Arbeidsongevallen, Pensioendienst, ...). Voor de zelfstandigen, dienen alle boekhoudkundige en fiscale documenten overgemaakt te worden die het mogelijk maken uw netto-inkomen te bepalen;
  5. een attest van uw kinderbijslagfonds, indien u van deze bijslag kan genieten;
  6. het bewijs dat u regelmatig uw huur heeft betaald gedurende de laatste 6 maanden (afschriften van ontvangstbewijzen, rekeninguittreksels of attest van de verhuurder);
  7. een afschrift van de huurovereenkomst van de woning waarvoor u een huurwaarborg wenst of bij gebrek, de gegevens die erin zullen worden opgenomen:

         - adres van de in huur genomen woning en ligging ervan binnen het gebouw;
         - datum van inwerkingtreding van en duur van de huurovereenkomst;
         - naam en adres van de eigenaar;
         - netto-huurprijs;
         - bedrag van de eventuele huurlasten;
         - bedrag van de gevraagde huurwaarborg.

-  Het door het Fonds overgemaakte Formulier van leningsaanvraag volledig ingevuld hebben dat door elk gezinslid is ondertekend, kinderen ouder dan 18 jaar inbegrepen.

In bijzondere gevallen, kunnen er later andere documenten gevraagd worden.

Gelieve ons uw volledige dossier (formulier + gevraagde documenten) te bezorgen op het volgende mailadres: huurwaarborg@wffl.be of per fax (02/504.32.01). u kunt uw dossier ook komen afgeven aan het onthaal of telefonisch contact opnemen (02/504.77.00 ) om een afspraak vast te leggen.

Om een betere dienstverlening te bekomen en beter beschikbaar te zijn voor de personen die een lening wensen aan te gaan, behandelt het Woningfonds geen enkele aanvraag of legt geen enkele afspraak vast, zolang u nog niet over alle gegevens beschikt i.v.m. de in huur te nemen woning of indien u nog niet in het bezit bent van alle gevraagde documenten

Het Fonds beschikt over een maximale termijn van 15 kalenderdagen, vanaf ontvangst van het volledig dossier (met name alle documenten), om zijn beslissing kenbaar te maken.

Alles zal echter in het werk worden gesteld om die termijn zo kort mogelijk te houden, in functie van de termijn die u aanvraagt.

Een offerte voor een lening op afbetaling bij het Fonds is maximum zes weken geldig.

De overeenkomst wordt afgesloten zodra u de offerte ondertekent. Daarvoor wordt een afspraak vastgelegd op onze kantoren.

Indien het Fonds uw aanvraag weigert, kunt u beroep aantekenen bij de minister van Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.