Verstuur deze pagina Afdrukken

FAQ

Algemene hypotheektransacties | Groene lening | Bouw/renovatie-verkoop


 

Algemene hypotheektransacties

Vraag: Hoeveel eigen vermogen moet ik investeren in de aankooptransactie?

U moet zoveel mogelijk eigen middelen besteden aan de onroerendgoedtransactie.

U moet weten dat de verkoper bij het ondertekenen van een voorlopige verkoopovereenkomst de betaling van een voorschot ten belope van 10% van de aankoopprijs kan eisen. Het Fonds kan u dit bedrag niet voorschieten bij de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. Daarom zou u verplicht zijn om het equivalent van het door de verkoper geëiste voorschot te investeren.

Dit voorschot is niet wettelijk verplicht, maar het is een garantie voor de verkoper en het kan door deze laatste worden gehouden ingeval de verkoop niet zou kunnen doorgaan.

Indien u een voorschot moet betalen bij de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, raden wij u sterk aan om er een opschortend beding van ten minste 6 weken in op te nemen dat stelt dat u bereid bent om het onroerend goed te kopen op voorwaarde dat u binnen de gestelde termijn het krediet kunt verkrijgen bij het Fonds.

Vraag: Ik heb geen eigen vermogen. Kan ik naast de aankoopprijs een krediet lenen om de totale kosten van de transactie te financieren, met inbegrip van de kosten van akten en het bedrag bestemd voor de financiering van werken?

Het Fonds bepaalt het bedrag van het krediet rekening houdend met uw financiële mogelijkheden.

Het bedrag van het krediet kan in principe niet hoger zijn dan de aankoopprijs wanneer het om een transactie voor de aankoop van een woning gaat. Een kredietanalyse rekening houdend met verschillende parameters van uw sociaaleconomische, financiële en gezinssituatie, evenals de elementen met betrekking tot de waarde van het onroerend goed, wordt uitgevoerd om de toekenning van uw krediet te kunnen beoordelen.

In sommige gevallen kan het Fonds een krediet toekennen tot 120% van de waarde van de woning, op voorwaarde dat er positieve elementen kunnen worden gehaald uit de analyse van uw kredietaanvraag.

Vraag: Ik ben al lener bij het Fonds. Kan ik vanwege onvoorziene werken extra krediet aangaan om deze te financieren?

Voor dit soort financiering is het mogelijk om een overname van uitstaande bedragen te verkrijgen die beperkt is tot het kapitaal dat u hebt terugbetaald in het kader van uw huidige krediet.

Een dergelijke overname van uitstaande bedragen is slechts één keer mogelijk.

Het bedrag van de overname van uitstaande bedragen moet minimaal € 3.600 zijn.

Vraag: Wat is het verschil tussen een constante maandelijkse aflossing en een progressieve maandelijkse aflossing?

Bij de constante maandelijkse aflossing kunt u uw krediet terugbetalen met hetzelfde bedrag tot het einde van uw krediet.

Bij de progressieve maandelijkse betaling betaalt u uw krediet terug met een bedrag dat jaarlijks stijgt. Dit type maandelijkse aflossing maakt het mogelijk om de terugbetalingslast aan het begin van het krediet meer te verlichten.

Voor het grootste deel kent het Fonds kredieten met constante maandelijkse aflossing toe.

Vraag: Ik ben 50 jaar oud. Wat is, gezien mijn leeftijd, de maximale looptijd van het krediet?

De maximale looptijd is 30 jaar en het krediet moet volledig afgelost zijn vóór uw 70e verjaardag.

Als u 50 bent op het moment van uw kredietaanvraag, kunnen wij u dus een krediet voor 19 jaar toekennen.

Naast uw leeftijd legt het Fonds de looptijd van het krediet vast op basis van uw financiële middelen en uw sociaaleconomische situatie.

Vraag: Ik wil de bruiloft van mijn zoon betalen. Kan het Fonds mij daarvoor een krediet verstrekken?

Neen, het Fonds verstrekt kredieten die voornamelijk bedoeld zijn voor onroerendgoedtransacties met het oog op adequate huisvesting: aankoop, bouw, verbouwing, renovatie, transformatie, sanering, verbetering of aanpassing.

Vraag: Ik ben reeds eigenaar van de woning die ik bewoon en heb mijn hypotheek afgesloten bij een bank. Ik zou graag willen veranderen van kredietinstelling. Kan het Fonds mijn krediet afkopen?

Als het Fonds dit gerechtvaardigd acht, kan het een krediet toekennen voor de aflossing van eerdere schulden.

Vraag: Ik woon al 3 jaar in België, mijn vrouw woont momenteel in het buitenland maar is van plan binnenkort bij mij te komen wonen. Kunnen wij samen een woning kopen met een krediet van het Fonds?

De aanvrager moet op de referentiedatum permanent in België verblijven. Jullie moeten dus over verblijfsvergunningen beschikken waarmee jullie permanent in België kunnen verblijven. Het Fonds kan uitzonderlijk van die regel afwijken.

Vraag: Ik ben alleenstaande. Hoe weet ik of mijn inkomen voldoende is om een krediet te kunnen krijgen van het Fonds?

Om te bepalen of het Fonds u een krediet zou kunnen verstrekken, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, in het bijzonder met betrekking tot uw inkomen. Het inkomen van het huishouden mag immers bepaalde bedragen niet overschrijden. Die bedragen worden bepaald door het aantal personen in uw huishouden dat een inkomen heeft en het aantal personen ten laste.

In dit geval mag, indien u alleenstaande bent op het moment dat u de kredietovereenkomst sluit en u verklaart dat u niet van plan bent de woning met anderen te betrekken, uw belastbaar inkomen niet hoger zijn dan € 47.501 (bedragen van kracht op 01/01/2018).

Vraag: Met welk inkomen wordt rekening gehouden om te bepalen of mijn aanvraag ontvankelijk is?

Met uw belastbaar inkomen. U kunt dat inkomen terugvinden in uw aanslagbiljet. Als u bijvoorbeeld een krediet aanvraagt op 15/03/2018, is het in aanmerking genomen belastbaar inkomen dat van het jaar 2015 (belastingjaar 2016). Vanaf 01/07/2018 is het dat van het jaar 2016 (belastingjaar 2017).

Vraag: Wat kan ik doen als ik geen aanslagbiljet heb voor het in aanmerking genomen jaar?

Als u aantoont dat u geen aanslagbiljet of fiscaal attest kunt verstrekken voor het in het aanmerking genomen jaar ontvangen inkomen moet u dat met alle mogelijke bewijsmiddelen rechtvaardigen.

Zo niet kan het Fonds bepalen welke bewijzen in aanmerking worden genomen en/of beslissen om een ander jaar in aanmerking te nemen.

Vraag: Ik ben momenteel vrijgezel, ik ben van plan om over een paar maanden te trouwen. Is het belangrijk om het Fonds daarvan op de hoogte te brengen?

U moet het Fonds alle nodige informatie en vereiste attesten verstrekken. Evenzo moeten eventuele wijzigingen in uw gezins- of beroepssituatie worden meegedeeld aan het Fonds, dat u in kennis zal stellen van de eventuele gevolgen die deze wijzigingen kunnen hebben voor uw krediet en de eventuele documenten die moeten worden verstrekt.

Vraag: Is het waar dat ik verplicht ben om het onroerend goed dat ik koop gedurende 5 jaar te bewonen?

U moet de woning gedurende de hele looptijd van het krediet bewonen.

Vraag: Mijn huishouden telt 4 kinderen. Moet het onroerend goed dat ik wil kopen een minimum aantal slaapkamers hebben?

Gedurende de hele looptijd van het krediet moet het huis, indien nodig na de uitvoering van werken, voldoen aan de bewoonbaarheidsvereisten rekening houdend met de samenstelling van uw huishouden. De factoren waarmee rekening wordt gehouden in dit verband, zijn onder meer het oppervlak van de woning, de leeftijd en het geslacht van de kinderen.

Vraag: Het onroerend goed dat me interesseert, is in slechte staat en de elektrische installatie lijkt erg oud, is dat een probleem?

U verbindt zich ertoe om de woning in overeenstemming met de veiligheids- en gezondheidsnormen te brengen en te houden zodra u er de eigenaar van bent geworden. Daarvoor kan een budget voor de uitvoering van werken aan u worden toegekend.

Vraag: Wat is het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van de woning?

De prijs vertegenwoordigt het bedrag dat wordt overeengekomen tussen de verkoper en de koper bij de aankoop van een woning. Het is echter nuttig om de waarde van de woning te kennen. Om die waarde te schatten, zal het Fonds een expert aanstellen zodra uw kredietaanvraag is ingediend. Op basis van het expertiserapport zal een waarde vóór werken en na werken worden vastgesteld. Deze waarde mag in geen geval hoger zijn dan de geldende tarieven, vastgesteld op basis van het aantal personen in uw huishouden.

Vraag: Kan ik een woning in openbare verkoop kopen?

Ja, maar het is belangrijk om te weten dat dit bepaalde risico's met zich mee kan brengen. De procedure is sneller en vooral, u verbindt zich ertoe om alle aankoopkosten zelf te betalen, binnen een zeer korte termijn, zonder een opschortende voorwaarde voor de toekenning van een krediet. Concreet betekent dit dat u ermee instemt om het onroerend goed te kopen, zelfs als u uw krediet niet krijgt. Zorg er dus voor dat u over voldoende eigen vermogen beschikt om alle kosten zelf te betalen en dat u uw kredietwaardigheid goed kent voordat u een bod uitbrengt.

Vraag: Welke rentevoet (debiteur) kan ik krijgen?

De rentevoet (debiteur) wordt vastgelegd op basis van een referentievoet. Hij wordt vervolgens aangepast volgens een wiskundige formule op basis van het belastbaar inkomen van uw huishouden, het aantal personen ten laste en zelfs uw leeftijd. Hij kan bijgevolg worden vastgelegd op minimaal 1,70% per jaar en maximaal 3,00% per jaar.

Vraag: Is de rentevoet (debiteur) vast?

Als het bedrag van het krediet lager is dan of gelijk is aan € 75.000, blijft de rentevoet zoals vastgelegd bij de afsluiting van het krediet ongewijzigd gedurende de hele looptijd van het krediet. In het geval van een krediet hoger dan dit bedrag zal de rentevoet elke 5 jaar worden aangepast op basis van het belastbaar inkomen van uw huishouden, het aantal personen ten laste en zelfs uw leeftijd.

Vraag: In welke gevallen wordt de rentevoet (debiteur) verlaagd?

 • De rentevoet wordt verlaagd met 0,10% per persoon ten laste, zonder dat deze verlaging 0,40% per jaar kan overschrijden.
 • De rentevoet wordt verlaagd met 0,10% per jaar wanneer alle kredietnemers jonger zijn dan 40 jaar op de referentiedatum van het krediet.

Na toepassing van deze verlagingen kan de rentevoet nooit lager zijn dan:

 • 1,70% wanneer u ten minste 3 personen ten laste hebt
 • 1,80% wanneer u 2 personen ten laste hebt of jonger dan 40 jaar bent op de referentiedatum
 • 1,90% wanneer u 1 persoon ten laste hebt
 • 2,00% in alle andere gevallen

Vraag: In welke gevallen kan de rentevoet verhoogd worden?

De rentevoet kan worden verhoogd:

 • Met 0,50% per jaar wanneer de prijs van de woning waarvoor u een krediet aanvraagt, wordt of is gesubsidieerd door een overheidsinstantie of door een rechtspersoon of privépersoon die door dergelijke instantie wordt gecontroleerd of gesubsidieerd. Die verhoging wordt echter niet toegepast als u een inkomen hebt dat voldoet aan de toegangsvoorwaarden voor een sociale woning.
 • Met maximaal 1% per jaar wanneer een deel van de woning wordt gebruikt voor professionele of commerciële doeleinden.
 • Met maximaal 3% per jaar, wanneer de woning wordt gebruikt voor verhuurdoeleinden, afhankelijk van de huuropbrengst.

Vraag: Wat zijn de kosten van een kredietaanvraag?

U moet een bedrag van € 60 betalen voor de dossierkosten en € 266,20 voor de expertisekosten. De dossierkosten van € 60 worden terugbetaald ingeval de kredietaanvraag niet tot het aanbod van een krediet leidt.

 

 

Groene lening

Vraag: Voor welke categorieën werken kan ik een groene lening krijgen?

Verschillende categorieën werken kunnen worden gefinancierd:

Isolatie- en ventilatiewerken

Performant verwarmingssysteem

Dakisolatie

Performante gasketel

Isolatie van de buitenmuren

Thermische regulatie

Vloerisolatie

Werken met betrekking tot hernieuwbare energieën

Superisolerende beglazing

Fotovoltaïsch systeem

Gecontroleerde mechanische ventilatie

Warmtepomp

 

Zonneboiler

Vraag: Hoeveel kan ik lenen en tegen welke rentevoet?

U kunt tot € 25.000 lenen tegen een vaste debetrentevoet van 0 tot 2%.

Vraag: In welke vorm wordt dit krediet afgesloten?

Het kan worden afgesloten door middel van:

 • een kredietakte met hypotheekvestiging;
 • een overname van uitstaande bedragen als u al een lener bent van het Fonds en uw kredietovereenkomst in deze mogelijkheid voorziet;
 • een voorlopige hypotheekovereenkomst, afhankelijk van de kenmerken van uw aanvraag en de garanties.

Vraag: Ik ben eigenaar van een opbrengstgebouw, buiten het Brussels gewest, dat wordt bewoond door huurders. Kan ik een groene lening krijgen?

Nee, het onroerend goed moet zich in het Brussels Gewest bevinden en u moet het onroerend goed persoonlijk bewonen.

 

 

Bouw/renovatie-verkoop

Vraag: Hoe kan ik een woning kopen die door het Fonds wordt verkocht?

Om u een te koop aangeboden woning te kunnen aanbieden, moet u eerst ingeschreven zijn in het register van kandidaat-kopers.

Vraag: Hoe kan ik me inschrijven in het verkoopregister?

A. De gemakkelijkste manier is door het inschrijvingsformulier op onze website via deze link te downloaden en het ingevuld en ondertekend terug te sturen naar ons e-mailadres infovente@wffl.be

B. Of op eenvoudig telefonisch verzoek op 02/504 32 30 sturen wij het inschrijvingsformulier per post naar uw adres.

C. Of u kunt het formulier rechtstreeks op ons kantoor afhalen (van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur).

Vraag: Als geen van de in het inschrijvingsformulier voorgestelde projecten me interesseert, wat moet ik dan doen?

Kruis in dat geval geen enkel project aan. U moet ons echter bij uw formulier de lijst van de niet-geselecteerde projecten terugsturen. Houd er rekening mee dat er geen contact met u wordt opgenomen voor deze projecten die het Fonds te koop zal aanbieden.

Indien u echter van mening verandert, kunt u nog steeds een of meerdere projecten selecteren waarvan de verkoop nog niet is gestart. U moet daarvoor contact met ons opnemen en wij zullen u dan de te volgen procedure toelichten.

Vraag: Ben ik automatisch ingeschreven in het verkoopregister als ik al een simulatie voor hypotheken heb gedaan?

Nee, de simulatie voor uw hypotheekkrediet is een procedure die losstaat van de inschrijving in het verkoopregister.

Vraag: Ben ik als huurder of kandidaat-huurder van het Fonds automatisch ingeschreven in uw verkoopregister?

Nee, het verhuurregister geeft u niet automatisch toegang tot het verkoopregister.

Voor onze huurders wordt tijdens de jaarlijkse enquête een inschrijvingsformulier op onze bouw-/renovatie-verkoopprojecten bij de brief gevoegd dat u naar ons kunt terugsturen als u geïnteresseerd bent in dat soort transacties.

Vraag: In welke gemeenten bevinden zich de onroerende goederen die u verkoopt?

Momenteel zijn onze toekomstige projecten gelegen in de gemeenten Vorst, Haren Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Anderlecht, Schaarbeek, Laken, Evere en Neder-over-Heembeek.

In de toekomst is het echter niet uitgesloten dat er nieuwe projecten zullen zijn in andere gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vraag: Verkoopt u eensgezinswoningen?

Momenteel zijn er geen projecten met eengezinswoningen.

Vraag: Moet ik lang wachten voordat ik de verkoop van een woning aangeboden krijg?

Dat hangt af van het aantal projecten waarvoor u uw interesse hebt aangegeven. Hoe meer projecten u hebt geselecteerd, hoe sneller er contact met u wordt opgenomen. De wachttijd duurt echter over het algemeen niet langer dan 2 jaar.

Vraag: Kan ik als alleenstaande een woning met twee of meer slaapkamers kopen?

Daar zal het Fonds over oordelen. Het Fonds wil er echter bij voorrang voor zorgen dat er een zekere afstemming is van de kenmerken van de woning en de samenstelling van het huishouden dat de woning wil verwerven. Het Fonds heeft echter geen bezwaar tegen het feit dat een alleenstaande een woning met 2 slaapkamers koopt.

Vraag: Is het me toegestaan om het aan het Fonds gekochte onroerend goed in de eerste 10 jaar te verkopen?

Hoewel de woning door het Fonds wordt verkocht, mag u die op elk gewenst moment verkopen.

De bijzondere verkoopvoorwaarden bevatten echter "anti-speculatiebedingen" die onder meer in de betaling van een schadevergoeding in geval van een doorverkoop in de eerste 10 jaar voorzien. Wij nodigen u uit om onze bijzondere voorwaarden te raadplegen voor meer informatie.